1.
गोपालबहादुर श्रेष्ठ. नेपालका विद्यालयमामातृभाषामा सिकाइको स्थिति. Interdisc. Res. Educ. [Internet]. 2021 Dec. 31 [cited 2024 Jun. 18];6(2):117-32. Available from: https://www.nepjol.info/index.php/ire/article/view/43544