(1)
भण्डारी Bhandari ट. T. राजनीतिक परिवर्तनमा प्रगतिशील गीतः नेपाली मिडियाको दृष्टिकोण (वि.सं. २०७३–२०७८). JFAC 2022, 4, 56-65.