ढकाल Dhakal व. W. (2022). नेपालका सङ्गीत रेकर्डिङ्ग स्टुडियोमा तबलावाद्यको प्रयोग - अवस्था र चुनौती {Use of tabla in music recording studios of Nepal - situation and challenges}. Journal of Fine Arts Campus, 4(2), 36–44. https://doi.org/10.3126/jfac.v4i2.54827