ढकाल Dhakal वेङ्कटेश Wenkatesh. 2022. “नेपालका सङ्गीत रेकर्डिङ्ग स्टुडियोमा तबलावाद्यको प्रयोग - अवस्था र चुनौती {Use of Tabla in Music Recording Studios of Nepal - Situation and Challenges}”. Journal of Fine Arts Campus 4 (2):36-44. https://doi.org/10.3126/jfac.v4i2.54827.