ढकाल Dhakal व. W. (2022) “नेपालका सङ्गीत रेकर्डिङ्ग स्टुडियोमा तबलावाद्यको प्रयोग - अवस्था र चुनौती {Use of tabla in music recording studios of Nepal - situation and challenges}”, Journal of Fine Arts Campus, 4(2), pp. 36–44. doi: 10.3126/jfac.v4i2.54827.