ढकाल Dhakal व. W. “नेपालका सङ्गीत रेकर्डिङ्ग स्टुडियोमा तबलावाद्यको प्रयोग - अवस्था र चुनौती {Use of Tabla in Music Recording Studios of Nepal - Situation and Challenges}”. Journal of Fine Arts Campus, vol. 4, no. 2, Dec. 2022, pp. 36-44, doi:10.3126/jfac.v4i2.54827.