भण्डारी Bhandari ट. T. “राजनीतिक परिवर्तनमा प्रगतिशील गीतः नेपाली मिडियाको दृष्टिकोण (वि.सं. २०७३–२०७८)”. Journal of Fine Arts Campus, vol. 4, no. 2, Dec. 2022, pp. 56-65, doi:10.3126/jfac.v4i2.54831.