ढकाल Dhakal वेङ्कटेश Wenkatesh. “नेपालका सङ्गीत रेकर्डिङ्ग स्टुडियोमा तबलावाद्यको प्रयोग - अवस्था र चुनौती {Use of Tabla in Music Recording Studios of Nepal - Situation and Challenges}”. Journal of Fine Arts Campus 4, no. 2 (December 31, 2022): 36–44. Accessed July 20, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/jfac/article/view/54827.