भण्डारी Bhandari टीकाप्रसाद Tika. “राजनीतिक परिवर्तनमा प्रगतिशील गीतः नेपाली मिडियाको दृष्टिकोण (वि.सं. २०७३–२०७८)”. Journal of Fine Arts Campus 4, no. 2 (December 31, 2022): 56–65. Accessed July 19, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/jfac/article/view/54831.