(1)
Prajapati, S.; Shrestha, P. K. Public Transport Choice Behaviour in Thimi Bhaktapur. Jnl Sci. Engg. 2020, 8, 38-45.