(1)
पौड्याल Paudyal ए. E. N. सलिजो उपन्यासमा नारीसमलिङ्गता {Lesbians in Salijo}. Kaumodaki J. 2023, 3, 46-57.