[1]
पौड्याल Paudyal ए. E. N., “सलिजो उपन्यासमा नारीसमलिङ्गता {Lesbians in Salijo}”, Kaumodaki J., vol. 3, no. 1, pp. 46–57, Feb. 2023.