Piya, Bimochan, and Abhishek Bhattarai. 2021. “Efficacy of Tamsulosin and Alfuzosin in Management of Distal Ureteral Stones”. Med Phoenix 6 (1):10-13. https://doi.org/10.3126/medphoenix.v6i1.36352.