लामा Lamaप. P. (2019). ह्योल्मो जातिको अन्त्येष्टि संस्कार Hyolmo Jatiko Antyesti Sanskar. Nepalese Culture, 13, 57-64. https://doi.org/10.3126/nc.v13i0.27501