राई Raiच. C. (2019). बान्तावा राई संस्कारमा सुप्तुलुुङको महत्व Bantawa Rai sanskarma Suptulungko Mahatwa. Nepalese Culture, 13, 65-76. https://doi.org/10.3126/nc.v13i0.27502