राई Raiच. C. बान्तावा राई संस्कारमा सुप्तुलुुङको महत्व Bantawa Rai sanskarma Suptulungko Mahatwa. Nepalese Culture, v. 13, p. 65-76, 2 dez. 2019.