राई Raiच. C. (2019) “बान्तावा राई संस्कारमा सुप्तुलुुङको महत्व Bantawa Rai sanskarma Suptulungko Mahatwa”, Nepalese Culture, 13, pp. 65-76. doi: 10.3126/nc.v13i0.27502.