[1]
लामा Lamaप. P., “ह्योल्मो जातिको अन्त्येष्टि संस्कार Hyolmo Jatiko Antyesti Sanskar”, nc, vol. 13, pp. 57-64, Dec. 2019.