(1)
Sharma, K.; Panthi, S.; Pradhananga, K.; Shrestha, B. Institutional Audit of Pediatric and Adolescent Malignancy in Nepal. njc 2020, 4, 78-83.