Shrestha, G., Shrestha, M. B., Byanju, R. M., Reule, S., & Oli, S. (2021). A baseline study on diversity of birds in Sani Bheri River Valley, Nepal. Nepal Journal of Environmental Science, 9(2), 25–33. https://doi.org/10.3126/njes.v9i2.37378