Baniya, Binod, Nitesh Khadka, Shravan Kumar Ghimire, Hom Baniya, Shankar Sharma, Yam Prasad Dhital, Ranjana Bhatta, and Bishnu Bhattarai. 2019. “Water Quality Assessment Along the Segments of Bagmati River in Kathmandu Valley, Nepal”. Nepal Journal of Environmental Science 7 (December):1-10. https://doi.org/10.3126/njes.v7i0.34314.