[1]
Shrestha, K.K., Acharya, K., Joshi, R., Maharjan, S. and Adhikari, D. 2019. Anatomical Variations of the Paranasal Sinuses and the Nasal Cavity. Nepal Medical College Journal. 21, 1 (Mar. 2019), 7–11. DOI:https://doi.org/10.3126/nmcj.v21i1.24837.