(1)
Shrestha, K. K.; Acharya, K.; Joshi, R.; Maharjan, S.; Adhikari, D. Anatomical Variations of the Paranasal Sinuses and the Nasal Cavity. Nep. Med. Coll. J. 2019, 21, 7-11.