Shrestha, K. K., Acharya, K., Joshi, R., Maharjan, S., & Adhikari, D. (2019). Anatomical Variations of the Paranasal Sinuses and the Nasal Cavity. Nepal Medical College Journal, 21(1), 7–11. https://doi.org/10.3126/nmcj.v21i1.24837