Shrestha, K. K., Acharya, K., Joshi, R., Maharjan, S. and Adhikari, D. (2019) “Anatomical Variations of the Paranasal Sinuses and the Nasal Cavity”, Nepal Medical College Journal, 21(1), pp. 7–11. doi: 10.3126/nmcj.v21i1.24837.