(1)
मरहट्टा प. ‘नासो’ कथाभित्र पितृसत्ताको प्रभुत्वमा नारीचेतनाको स्तर (The Level of women’s Consciousness under the Dominance of Patriarchy Within the Story of ’Naso’). NUTA Jnl 2022, 9, 170-182.