मरहट्टा प. (2022). ‘नासो’ कथाभित्र पितृसत्ताको प्रभुत्वमा नारीचेतनाको स्तर (The level of women’s consciousness under the dominance of patriarchy within the story of ’Naso’). NUTA Journal, 9(1-2), 170–182. https://doi.org/10.3126/nutaj.v9i1-2.53862