मरहट्टा प्रभा. 2022. “‘नासो’ कथाभित्र पितृसत्ताको प्रभुत्वमा नारीचेतनाको स्तर (The Level of women’s Consciousness under the Dominance of Patriarchy Within the Story of ’Naso’)”. NUTA Journal 9 (1-2):170-82. https://doi.org/10.3126/nutaj.v9i1-2.53862.