मरहट्टा प. (2022) “‘नासो’ कथाभित्र पितृसत्ताको प्रभुत्वमा नारीचेतनाको स्तर (The level of women’s consciousness under the dominance of patriarchy within the story of ’Naso’)”, NUTA Journal, 9(1-2), pp. 170–182. doi: 10.3126/nutaj.v9i1-2.53862.