[1]
मरहट्टा प., “‘नासो’ कथाभित्र पितृसत्ताको प्रभुत्वमा नारीचेतनाको स्तर (The level of women’s consciousness under the dominance of patriarchy within the story of ’Naso’)”, NUTA Jnl, vol. 9, no. 1-2, pp. 170–182, Dec. 2022.