मरहट्टा प. “‘नासो’ कथाभित्र पितृसत्ताको प्रभुत्वमा नारीचेतनाको स्तर (The Level of women’s Consciousness under the Dominance of Patriarchy Within the Story of ’Naso’)”. NUTA Journal, vol. 9, no. 1-2, Dec. 2022, pp. 170-82, doi:10.3126/nutaj.v9i1-2.53862.