(1)
कोइराला Koirala ग. G. चन्द्रसम्भवमहाकाब्ये मौद्गल्यबंशबीजबैशिट्यम्. Pragyajyoti 2021, 4, 14-23.