[1]
कोइराला Koirala ग. G., “चन्द्रसम्भवमहाकाब्ये मौद्गल्यबंशबीजबैशिट्यम् ”, Pragyajyoti, vol. 4, no. 1, pp. 14–23, Jun. 2021.