कोइराला Koirala गुरुप्रसाद Guruprasad. “चन्द्रसम्भवमहाकाब्ये मौद्गल्यबंशबीजबैशिट्यम्”. Pragyajyoti 4, no. 1 (June 30, 2021): 14–23. Accessed April 13, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/pj/article/view/44932.