(1)
[Himmaya Paudel] ह. प. वर्तमान माध्यमिक तहको नेपाली भाषा पाठ्यक्रममा कक्षागत (कक्षा ९ र १०) तुलना [A Grade-Wise (Grade 9 and 10) Comparison of the Current Secondary Leval Nepali Language Curriculum]. Prithvi J. Res. Innov. 2022, 4, 125-135.