[1]
Subedi, D.K., Shrestha, R., Shrestha, S., Bhattarai, M.R. and Aryal, B. 2022. Electronic Band Structure of MXene Material (V2C). Patan Pragya. 11, 02 (Dec. 2022), 34–46. DOI:https://doi.org/10.3126/pragya.v11i02.52005.