(1)
Subedi, D. K.; Shrestha, R.; Shrestha, S.; Bhattarai, M. R.; Aryal, B. Electronic Band Structure of MXene Material (V2C). Patan Pragya 2022, 11, 34-46.