(1)
अर्याल Aryal अ. A. इन्दिरा प्रसाईको ’उसको लोग्ने र बिरालो’ उपन्यासमा अस्तित्ववादी नारीवाद {Existential Feminism of Indira Prasai in Her Novel ’The Man and the Cat’}. Patan Pragya 2022, 11, 198-207.