(1)
अधिकारी Adhikari त. T. ’क्रान्तिको पृष्ठभूमी’ एकांकीमा प्रतिबद्धताको सौन्दर्य {The Beauty of Commitment in the Monologue ’Background of Revolution’}. Patan Pragya 2022, 11, 208-214.