(1)
मल्ल Malla म. M. उपन्यासको वर्गीकरण {Classification of Novels}. Patan Pragya 2022, 11, 229-236.