(1)
जोशी Joshi र. R. शास्त्रीय मिखां खण्डकाव्य मन्त्र. Patan Pragya 2022, 11, 237-244.