Subedi, D. K., Shrestha, R., Shrestha, S., Bhattarai, M. R., & Aryal, B. (2022). Electronic Band Structure of MXene Material (V2C). Patan Pragya, 11(02), 34–46. https://doi.org/10.3126/pragya.v11i02.52005