Shrestha, P. M., Gupta, . S. P., Adhikari, B., & Rai, K. B. (2022). Study on Seismotectonic b-value and Dc Value for Dolakha after Gorkha Earthquake 2015. Patan Pragya, 11(02), 101–109. https://doi.org/10.3126/pragya.v11i02.52103