K.C., P., Pasa, R. B., & Khatri, B. B. (2022). Gender Stereotype: Being Nepali Women!. Patan Pragya, 11(02), 110–120. https://doi.org/10.3126/pragya.v11i02.52104