अर्याल Aryal अ. A. (2022). इन्दिरा प्रसाईको ’उसको लोग्ने र बिरालो’ उपन्यासमा अस्तित्ववादी नारीवाद {Existential feminism of Indira Prasai in her novel ’The Man and the Cat’}. Patan Pragya, 11(02), 198–207. https://doi.org/10.3126/pragya.v11i02.52173