बनेपाली Banepali त. T. (2022). मूलदेवशशिदेवो व मूलदेवशशिदेवोपाख्यानप्याखंया ख. Patan Pragya, 11(02), 215–222. https://doi.org/10.3126/pragya.v11i02.52175