बनेपाली Banepali त. T. मूलदेवशशिदेवो व मूलदेवशशिदेवोपाख्यानप्याखंया ख. Patan Pragya, [S. l.], v. 11, n. 02, p. 215–222, 2022. DOI: 10.3126/pragya.v11i02.52175. Disponível em: https://www.nepjol.info/index.php/pragya/article/view/52175. Acesso em: 13 jun. 2024.