Subedi, Dipak Kumar, Rajesh Shrestha, Sudarshan Shrestha, Mohan Raj Bhattarai, and Bipin Aryal. 2022. “Electronic Band Structure of MXene Material (V2C)”. Patan Pragya 11 (02):34-46. https://doi.org/10.3126/pragya.v11i02.52005.