Shrestha, Prakash M., Suresh P. Gupta, Binod Adhikari, and Krishna B. Rai. 2022. “Study on Seismotectonic B-Value and Dc Value for Dolakha After Gorkha Earthquake 2015”. Patan Pragya 11 (02):101-9. https://doi.org/10.3126/pragya.v11i02.52103.