Shah, Yogendra Prasad. 2022. “Study on Effectiveness of Fuzzy Set Theory through Its Practical Application”. Patan Pragya 11 (02):191-97. https://doi.org/10.3126/pragya.v11i02.52172.